Strona główna AktualnościKierunki techniczne i ścisłeTransport i logistyka InformatykaInformatyka techniczna TowaroznawstwoElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwo Druk 3D Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacieKierunki nietechniczneWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PrawoAdministracjaEkonomiaFinanse i rachunkowośćAnalityka gospodarczaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaTurystyka i rekreacjaRekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studiaRekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichPaństwo członkowskie Unii EuropejskiejPaństwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA,')Europejski Obszar Gospodarczy (EOG,')Zasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontaktŻycie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie Studia podyplomowe Studia doktoranckie Studia doktoranckie[hid]Studia podyplomowePartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.
Kierunki nietechniczne

Kierunek: Pedagogika

Home   >>   Kierunki nietechniczne   >>   Pedagogika

Kierunek nietechniczny na Wydziale Filologiczno - Pedagogicznym
PEDAGOGIKA

(studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)*

W zakresie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Absolwent jest przygotowany do pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą. Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. 

Gdzie znajdziesz pracę?

 • placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, świetlice)
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • placówki wsparcia dziennego (opiekuńcze, specjalistyczne, pracy podwórkowej)
 • szkolne schroniska młodzieżowe
 • ośrodki interwencji kryzysowej i pogotowia opiekuńcze
 • placówki socjalizacyjne (ośrodki socjoterapii i wychowawcze, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, pedagodzy ulicy)
 • stowarzyszenia i fundacje związane z działalnością profilaktyczną i socjoterapeutyczną dzieci i młodzieży
 • ośrodki wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin

 Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • Psychopatologia
 • Pojęcia i współczesne systemy pedagogiczne
 • Profilaktyka społeczna
 • Warsztat komunikacji interpersonalnej
 • Wsparcie zawodowe i personalne
 • Mediacje i negocjacje w konfliktach
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej
 • Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej

*Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Kształcenie odbywa się w zakresie:

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w kompetencje osobowościowo - merytoryczne oraz umiejętności metodyczne pozwalające na efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela - wychowawcy w placówkach przedszkolnych oraz w klasach I - III szkoły podstawowej. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się jedynie osoby, które ukończyły studia 1 stopnia w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Gdzie znajdziesz pracę?

 • Placówki przedszkolne
 • klasy I-III szkoły podstawowej

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 •  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Współczesne koncepcje wychowania przedszkolnego
 • Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Profilaktyka i terapia zaburzeń w zachowaniu i adaptacji
 • Projektowanie i ewaluacja zajęć
 • Pedagogika zabawy

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Student poznaje uwarunkowania i przebieg procesu diagnostycznego w aspekcie założeń teoretycznych, metodycznych i metodologicznych oraz zagadnienia związane z metodyką prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają na prowadzenie diagnozy pedagogicznej (poznawanie środowiska i sytuacji szkolnej ucznia) oraz prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym, w tym korekcyjno-kompensacyjnych.

Gdzie znajdziesz pracę?

 • placówki oświatowe (przedszkola, szkoły różnego typu, świetlice);
 • placówki oświatowo-wychowawcze;
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
 • świetlice i ośrodki terapeutyczne;
 • ośrodki wspomagania rozwoju dziecka i wspomagania rodziny.

 Wybrane przedmioty z programu studiów:

 •  Psychologiczne aspekty diagnozy i terapii środowiska rodzinnego
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Diagnoza i terapia dzieci z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych
 • Alternatywne metody pracy terapeutycznej
 • Rozwijanie zdolności twórczych
 • Trening umiejętności wychowawczych i komunikacji

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA

Celem kształcenia w zakresie profilaktyki społecznej i socjoterapii jest wyposażenie studenta w umiejętności praktyczne pozwalające na profesjonalne pomaganie dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu trudności życiowych. Student nabywa kompetencje w zakresie pomocy psychopedagogicznej, wsparcia profilaktyczno-socjoterapeutycznego oraz prowadzenia różnych form socjoterapii.

Gdzie znajdziesz pracę?

Absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach państwowych, samorządowych i prywatnych zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup wykazujących trudności w funkcjonowaniu społecznym i socjalizacją. Do placówek tych należą m. in.:

 • Ośrodki interwencji kryzysowej,
 • Placówki szkolno-wychowawcze,
 • Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze,
 • Domy Dziecka,
 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapeutyczne,
 • Stowarzyszenia i fundacje związane z działalnością socjoterapeutyczną,
 • Świetlice środowiskowe,

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • Diagnoza trudności wychowawczych młodzieży
 • Profilaktyka społeczna
 • Współczesne kierunki psychoterapii
 • Warsztat pracy z grupą
 • Budowanie programów wychowawczo-profilaktycznych
 • Mediacje i negocjacje w konfliktach
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej

 

 

 

Wydział Filologiczno - Pedagogiczny

ul. Chrobrego 31

26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617360

e-mail: dziekan.wfp@uthrad.pl

www.wfp.uniwersytetradom.pl
Aktualności
Kierunki techniczne i ścisłeTransport i logistyka InformatykaInformatyka techniczna TowaroznawstwoElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwo Druk 3D Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacie
Kierunki nietechniczneWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PrawoAdministracjaEkonomiaFinanse i rachunkowośćAnalityka gospodarczaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaTurystyka i rekreacja
RekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia
Rekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichZasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontakt
Życie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie
Studia doktoranckie
PartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Kierunki techniczne i ścisłe

Transport i logistyka InformatykaInformatyka techniczna TowaroznawstwoElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwo Druk 3D Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacie

Kierunki nietechniczne

Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PrawoAdministracjaEkonomiaFinanse i rachunkowośćAnalityka gospodarczaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaTurystyka i rekreacja

Rekrutacja

Rekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia

Rekrutacja cudzoziemców

Życie studenckie

 

Wchodzisz na stronę rekrutacji


Zatwierdzasz regulamin rekrutacji


Podajesz dane osobowe niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji


Wysyłasz zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej


Zatwierdzasz dane i cieszysz się, że jesteś kandydatem!